Parselasyon , imar parselleri oluşturmak amacıyla , arazi ve arsa üzerinde yapılan düzenleme işlemidir.

Bu işlem sonucunda söz konusu arazi/arsa parseli ,  yol, meydan, yeşil alan , park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini veya birkaçını kapsayacak şekilde ayrılır.

Parselasyon neden yapılır ?

Parselasyon , düzenli kentleşmenin yapılması ve yapılaşmaya temel oluşturmak için yapılır.

Bu işlemler sonucunda tapuda esas alınacak arsa / arazi düzenleme planı ortaya çıkar.

Parselasyon yapıldıktan sonra oluşturulan planlar 1 ay süreyle ilgili idareye asılır. 1 ayın sonunda kesinleşir ve planda geçen hükümler uygulanmaya başlar.

Taşınmaz malları ayırma işlemi anlamına gelen parselasyon, parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılıyor.

Parselasyon planı, uygulama imar planına, mevzuata ve plan notlarına uygun yapılaşmaya temel oluşturmak ve kamu hizmet alanlarının kamu eline geçişini sağlamak amacı ile hazırlanıyor. Bir başka deyişle “Parselasyon nedir?” sorusunu yanıtlamak gerekirse;  Parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerinde esas alınan arazi ve arsa düzenleme işlemini gösteren plan, parselasyon planıdır.

Söz konusu parselasyon planları, imar planlarına göre yapılıyor. Parselasyon belediye ve mücavir alan içinde ise belediye encümeni; belediye ve mücavir alan dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe giriyor.

Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılıyor. Bu sürenin sonunda kesinleşip, tashih edilecek planlar hakkında da bu hüküm uygulanıyor.